Jaarverslag Baraka 2021

Jaarverslag Baraka 2021

 

Stichting Baraka

Het jaarverslag 2022 en de Financiën 2022 worden binnenkort  gepubliceerd. 

 

Kansarme straatjongens helpen naar een duurzame plek in de maatschappij

 

 


Jaarverslag 2021

 

 

Doelstelling, Beleid en Bestuur

(Deze paragraaf is vrijwel identiek aan die vanuit het jaarverslag 2020; in doelstelling en beleid hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.)

 

DOELSTELLING

Stichting Baraka ondersteunt projecten in Afrika (focus op Kenia) die kansarme jongeren helpen zich te ontwikkelen tot waardevolle en kansrijke mensen in de samenleving. Deze projecten ondersteunen een programma waarin jongeren onderwijs krijgen op niveau van de basisschool en middels een training-on-the-job opgeleid worden tot agrarisch medewerker. Sommigen brengen het dan op den duur zelfs tot bedrijfsleider.

De primaire doelgroep vormen (straat)jongens uit de sloppenwijken van Nairobi. In 2018 is ook een begin gemaakt om ex-gedetineerde straatjongens op te nemen in het opleidingscurriculum. In overleg met de directie van een van de gevangenissen in Nairobi (Kamiti), worden jongens geselecteerd die geacht worden het curriculum met goed gevolg te doorlopen.

Zwakke (meestal afwezige) gezinsstructuren zijn een belangrijke factor in de achterstand die veel kinderen op vroege leeftijd oplopen. Om die reden participeren wij ook in een programma dat het onderwijs van jonge kinderen subsidieert (Riziki kids).

 

BELEID

Baraka richt zich specifiek op het werven van fondsen voor deze programma’s. Voor het aanboren van fondsen gebruikt de stichting eigen contacten, presentaties, folders en haar website. De daadwerkelijke uitvoering (en eindverantwoordelijkheid) van de projecten ligt evenwel bij de Afrikaanse organisatie(s) zelf. Wel houden we de besteding van de uitgegeven middelen in het oog, om zelf ook verantwoording af te kunnen leggen aan onze sponsors. Mede om die reden wordt regelmatig (zo mogelijk eens per jaar) door een bestuurslid een bezoek gebracht op locatie. Dan worden de projecten bekeken en de actuele situatie besproken. Daarnaast is een dergelijk bezoek ook een bemoediging voor het hele team, dat vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doet. In 2021 heeft een dergelijk bezoek niet plaatsgevonden vanwege de wereldwijde Covid19 pandemie. Ook kon er – om dezelfde redenen – helaas geen bezoek vanuit Kenia naar Nederland plaatsvinden.

In Kenia worden de activiteiten uitgevoerd onder toezicht van Afrilift, een Keniaanse stichting, die volgens Keniaanse wet- en regelgeving opereert. Baraka en de stichting Afrilift in Nairobi zijn voor hun activiteiten geheel afhankelijk van sponsors. Zonder de voortdurende steun van hen zou dit werk niet mogelijk zijn.

Naast de fondswerving voor projecten draagt onze stichting zorg voor (im)materiële ondersteuning in het levensonderhoud van haar medewerkers in de meest brede zin. Te denken valt aan financieel beheer, verzekeringen, verzorgen van mailings, bijhouden website e.d.

Wij zijn dankbaar dat elk jaar weer verschillende fondsen, particulieren en veel vrienden bereid zijn om dit prachtige werk te ondersteunen.

 

BESTUUR

Onze Stichting heeft vanaf haar oprichting een erkenning als ANBI-stichting. Giften aan Baraka zijn op basis hiervan aftrekbaar voor de belastingen:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken.  
Zoekwoord: Baraka (Heemstede). RSIN: 8139 74 975 Reg. Nr. A 21015.

Baraka is acroniem voor Begeleiding, Advies en Resultaatgerichte Acties voor KansArmen

De stichting is in december 2004 opgericht en is ingeschreven onder nummer 3421 7149 bij de Kamer van Koophandel en zetelt in Haarlem. Baraka is een zelfstandige stichting en is deelnemer bij Missie Nederland te Driebergen (voorheen EZA) en partner bij de Stichting Afrilift in Nairobi. Op onze website (www.stichtingbaraka.nl) staat uitgebreidere en actuele informatie over Afrilift en onze stichting; o.a. twee videopresentaties (roeping van Jolanda en een uitzending over haar werk door de Evangelische Omroep).

De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt:

 

•    Drs. R. Kool MBA Hoofddorp Voorzitter
•    Dhr. H. Kuiphof BEc Heemstede Secretaris
•    Drs. C.A. Wesselius Leimuiden Penningmeester
•    Dhr. J.W. Ravesloot Abbenes Fondswerving
•    Dhr. W.A. Scholten Haarlem Lid.

Per 25 februari 2021 is Dhr. H. Kuiphof teruggetreden als bestuurslid; hij blijft aan de stichting verbonden als bestuursadviseur. In zijn plaats is benoemd als lid: Mevr. G.V. Abrahamse (35) uit Ede. Dhr. R. Kool neemt, naast het voorzitterschap, vooralsnog de functie van secretaris waar.

Per einde van 2021 zijn de heren C.A. Wesselius en J.W. Ravesloot teruggetreden als bestuurslid. Beiden hebben zich tien jaar lang ingezet voor de stichting waarvoor wij hun beiden zeer erkentelijk zijn.

Vanaf 2022 zal het bestuur worden aangevuld met Mevr. W.E. Kooiman. Zij verzorgt al jaren de nieuwsbrief die door Jolanda Kuiphof vanuit Kenia wordt toegestuurd aan onze achterban en kent het werk van Baraka al vele jaren.

Vanwege de corona maatregelen die in 2021 golden t.a.v. het bijeenkomen in grotere gezelschappen, hebben wij van de betreffende functionarissen op 15 maart 2022 passend afscheid genomen.

 

Jaarverslag door Jolanda Kuiphof,
directeur Afrilift

 

Kibera (openluchtproject)

 We zijn dit gehele kalenderjaar op dezelfde plek gebleven. In mei hebben we met de staf besproken wat we moesten doen met de groep. De meeste jongens waren ‘meer crimineel dan straatjongen’ waardoor de staf zelf in gevaar dreigde te komen. Ook zou deze groep een potentieel gevaar kunnen vormen voor de farm zelf. We hebben alle jongens 1 voor 1 besproken en er bleven vier over die we op de farm hebben geaccepteerd. Deze vier zijn eind mei naar de farm gegaan en hierna is de staf in juni met een nieuwe groep begonnen.

Farm (boerderij)

 We hebben een leuke groep jongens op de farm! In december 2020 eindigden we met 27 jongens, maar op de valreep konden een aantal nog weg. We begonnen de jaarwisseling dus met 24 jongens en we eindigden met 21. Vanuit Kibera was er een intake stop vanaf juni tot het eind van het jaar (zie uitleg onder ‘Kibera openluchtproject’). De verwachting was begin 2022 de eerste groep weer te kunnen ontvangen.

Wel hebben we in die tijd weer een aantal jongens ontvangen uit de gevangenis (Kamiti) en ook uit twee andere projecten, namelijk ‘Mwangaza rehab’ (een katholieke korte termijn opvang en detox voor jongens met verslaving) en Kang’ete (overheidsinstelling voor straatjongens).Helaas, voordat de stop op de meer criminele jongens kwam vanuit Kibera hadden we al een groep van deze jongens binnen gekregen. Deze was te veel gewend aan ‘snel geld’ en we hebben een aantal van hen moeten ‘loslaten’. Twee van hen kwamen er zelf achter dat de boerderij niet de juiste plek voor hen was.

Sali, de Sudanese jongen die we in een park hadden gevonden spreekt nu vloeiend Sheng, de straattaal van Kenia. Om verschillende redenen kan hij niet in Kenia voor een boer gaan werken. We hebben hem voor de vakanties kunnen plaatsen bij een Sudanees echtpaar in Nairobi, die op hun beurt weer hun netwerk hebben gebruikt om zijn familie op te sporen; dit is gelukt! Er blijken ook wat issues te spelen in de familie en in 2022 zullen we kijken of gezinshereniging een mogelijkheid is.  Kyalo vierde dit jaar zijn tienjarig jubileum in dienst van de farm. Hij is counselor en hoofd van het sociale programma. Collins is zijn assistent en “eigen kweek”; hij heeft bij ons gewoond als jongen, heeft het farm-programma doorlopen en is gaan studeren voor sociaal werk. Na afronding van zijn opleiding en stage (op de farm!) werkt hij nu bij ons!

Op de landbouw afdeling zijn we aardig gevorderd. We hebben niets meer van de Duitse organisatie gehoord waar we een aanvraag hadden ingediend, maar zijn in het klein vast maar begonnen met de ‘hydroponics’. Hiervoor hebben we ondertussen vier bakken in greenhouses waar we sla in kweken; deze drijft dus op het water terwijl het groeit. Op dit moment kweken we vier soorten. Deze verkopen we aan Carrefour in Nairobi en twee lokale groentewinkels.

Dit is voor ons een leerproces. Welke en hoeveel voedingsstoffen moeten per bak toevoegen; welke soort sla moet hoelang in het water voor ze verkocht kunnen worden; welke winkels willen welke soorten? Kortom dit kalenderjaar was met name investeren en leren, maar aan het einde van het jaar kwam de routine op gang.

 

Kamiti (gevangenis)

 Het gevangenisproject heeft een aantal keren stil gestaan voor bezoekers vanwege Covid maatregelen, maar gelukkig werden er voor ons uitzonderingen gemaakt! Dit vanwege de goede naam die we inmiddels hebben en de relatie die is opgebouwd. Wat zeker ook meespeelde was het feit dat ze jongens hadden die geen plek hadden om heen te gaan; daar hadden ze ons voor nodig. De eerste jongen die vanuit de gevangenis bij ons kwam is ondertussen geslaagd en het is fijn dat de staf uit de gevangenis bij zijn diploma-uitreiking  kon zijn. De jongen die via justitie bij ons is geplaatst is er nog en het gaat goed; heel bijzonder. Begin van het jaar wilde hij een keer weglopen. Een (soort) reclasseringsmedewerker heeft hem toen vertelt dat hij nog op de ‘shoot to kill’ lijst staat, tot hij bij ons klaar is. Toen is hij toch maar gebleven en het gaat nu prima!

 

Kitale

Afrilift heeft een zusterproject in Kitale; dit is een stadje zeven uur rijden van Nairobi. Onze kennissen Rick & Cheri hebben dit jaren geleden opgericht. Helaas is Rick inmiddels overleden. Cheri is gebleven en is nu 74 jaar oud. Verschillende echtparen zijn bij haar geweest om te kijken of ze het konden overnemen, maar dat heeft nog geen resultaat gehad.

Eén stel (dat in onvrede is vertrokken) heeft bij de stichting Globe (de organisatie die Cheri ondersteunt) een aantal klachten ingediend. Hiervoor heeft Globe twee mensen uit Duitsland gestuurd. Samen met hen heeft Jolanda Kuiphof ter plekke een onderzoek ingesteld naar deze klachten. Zonder hier in details te treden was de conclusie dat hier snel iemand moet komen om het project over te nemen. Globe is vanuit hun netwerk aan het zoeken voor zendelingen en dit blijkt moeilijk. Onze contactpersoon in Globe zei: ´lange termijn zendelingen zijn een uitstervend ras….. ´

Nu gaan wij lokaal voor hen kijken wat we kunnen doen. Mogelijk kan een kerk worden betrokken bij de ondersteuning. We hopen in 2022 een zendeling te vinden (via Globe) of een partnership met een lokale kerk te krijgen (daar zal ik dan in betrokken zijn). Als dit gaat lukken zou dat een mooie ervaring zijn om mogelijk ook te gebruiken voor de toekomst van Afrilift.

 

Financiën

 Eind 2021 dreigde een fors tekort voor de ondersteuning van het levensonderhoud van Jolanda Kuiphof. Door het gericht aanschrijven van een aantal bekenden van Jolanda en Baraka konden we het jaar 2021 financieel positief afsluiten en hielden we zelfs een kleine reserve over voor 2022.
De Kerstactie verliep boven verwachting. We hebben besloten om een deel daarvan te bestemmen voor arme gezinnen (vaak alleen gelaten vrouwen met kinderen). Intern noemen we dit “Touch-a- family”.

Ook mochten we van verschillende andere stichtingen grote giften ontvangen (Stichting Eekhoorn, EO-Metterdaad) waarvoor we een extra slaapzaal konden laten bouwen en voor een aantal jongens de opleiding op de farm kunnen bekostigen.

 

Persoonlijk/gezin

 Op het moment bestaat het gezin van Jolanda en Odiyo uit de eigen drie kinderen (11,12,13 jaar), de dochters van Odiyo’s overleden zus (een tweeling van 17) en Tinga (ook familie), die een interne cursus doet voor loodgieter. Het is gezellig druk bij hen!

De tweeling is hun laatste jaar van middelbare school begonnen en het is nog spannend hoe hun toekomst eruit zal zien. Eén van hen is een beetje zwakbegaafd en haalt niet zulke goede cijfers, maar we geloven dat ze haar eigen plek zal vinden!

Jolanda is drie jaar niet in Nederland geweest maar zal in de zomer van 2022 weer komen en diverse kerken en trouwe ondersteuners bezoeken!

Het gezin van Jolanda en Odiyo. rechts op de foto de tweeling.